2024. május 27. hétfő - Hella

Jogi nyilatkozat

Ezúton tájékoztatjuk a weboldal (www.morrison.hu) látogatóit a rendelkezésünkre álló személyes adatok kezelésének elveiről, gyakorlatáról, a személyes adatok védelmébe tett intézkedéseiről, illetve a látogatók jogairól, ezeknek az érvényesítésének módjáról : 
 
A személyes adatok védelmének kiépítésekor a Magyarországon hatályban lévő adatvédelmi törvények rendelkezéseit, elveit követjük egy biztonságos adatkezelés megvalósításának érdekében, különös tekintettel a 2011.évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, a 2001.évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve a 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről. 
 
Az üzemeltető csak a rendelkezésre bocsájtott pl. e-mailben megadott, weblapon (pl. űrlapon) kitöltött, illetve egyéb módon megadott ( pl. postai úton elküldött, egyéb írásos formában átadott adatot) adatokat kezeli. A 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az adatkezelés jogalapjának az érintett hozzájárulását (illetve törvény általi elrendelést) jelöli meg. A weboldal látogatója személyes adatai megadása során hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. A weboldal üzemeltetője az adatokat bizalmasan kezeli.

Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi 
megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – az üzemeltető köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az üzemeltető ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A weboldal üzemeltetője alap esetben a szolgáltatások tökéletesítésének érdekében közvélemény kutatás, szolgáltatások teljesítésének céljából kezeli az adatokat. Az adatkezelés legfőbb céljai: 
- piackutatás, közvélemény kutatás 
- szolgáltatások működtetése 
- statisztika összeállítása 
- szolgáltatások ajánlása 
- hírlevelek kézbesítése 

A látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni  a weboldal üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését, melyet hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő.

A weboldalon található, más oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért ezen oldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért nem vállalunk felelősséget. 

A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége: 

Telefon: 06/30/9484-515
Email cím: info@morrison.hu

Szakmai regisztrációs szám: 06715/2012
Kamarai regisztrációs szám:  BU66455679